องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เตลื่อนที่ (Mobile Appication) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และฉบับที่4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด