องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงบาน ขอความร่วมมือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ตอบแบบวัดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานโดยขอให้ท่าน คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/2531x3 และกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าตอบแบบดังกล่าว ทั้งนี้ เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล (ขอให้ทุกท่านดำเนินการภายใน วันศุกร์ ที่ 30 พ.ย. 2561) ขอบคุณค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนิติการ โทร 054-452222
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด