องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานเพื่อเรียนเป็นแพทย์แผนไทยและกลับมาดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบล 
***ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ให้โอกาสแก่ลูกหลานในตำบลเชียงบานที่กำลังเรียน ม.6 หรือที่จบม.6 แล้วไปศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี ของวิทยาลัยการแพทย์ฯมร.ชร. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 รุ่นละ 3 คน เป็นเวลาติดต่อกััน 3 ปี เพื่อจะได้สร้างแพทย์แผนไทยที่เป็นบุตรหลานในภูมิลำเนากลับมาทำงานรับใช้ตำบลเชียงบานต่อไป 
******ท่านใดมีลูกหลานสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สามารถนำสำเนาบัตรประชาชนมายื่นได้ที่ นักประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงบาน ตั้งแต่วันนนี้ ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
หรือสอบถามรายละเอียดที่ เบอร์โทร 08 9854 4240 (วิทยาลัยการแพทย์ฯมร.ชร. )ได้ในวันเวลาราชการ
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด