องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงการที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ค่ะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด