สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ขอประกาศรายชื่อผู้วางมัดจำรังวัดเกิน 5 ปี ผู้มีรายชื่อหากมีความประสงค์ขอรับเงินคืนให้นำหลักฐานตามประกาศ( ใบเสร็จรับเงินมัดจำรังวัดและบัตรประจำตัวประชาชน) ไปติดต่อขอรับเงินคืน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ (ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2562) หากพ้นกำหนดแล้วไม่ไปติดต่อขอรับเงินคืน สำนักงานที่ดินจังกวัดพะเยา สาขาเชียงคำ จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด