ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลเชียงบาน เข้าใชงานระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android ค่ะ