อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด