ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ขึ้นมานั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 นั้น หากท่านมีความประสงค์จะให้แก้ไขหรือโต้แย้งในเนื้อหาของข้อบัญญัติดังกล่าว ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นมาตามช่องทาง ดังนี้
  1. ทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  http://chiangban.go.th/th/
  2. ทาง Facebook : https//th.th.facebookcom/chiangbanlocal
  3. ตู้รับฟังความคิดเห็น
  4. โทรศัพท์ 0-5445-2222 ต่อ 101
 
ภายในวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด