องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย 51003.1/ว3416 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด