องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานของประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
http://www.dla.go.th/work/Presentation2.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด