องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานขอประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน อบต.พะเยา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย 51003.1/ว3594 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด