อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดงานประจำปีหรืองานเทศกาลต่างๆของส่วนราชการหรืองานเอกชน ที่ปรากฎสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอกอฮอล์ รวมทั้งมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานดังกล่าว เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว59 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
 
 
 
 
 
 
ไม่พบฟีด