นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ
นักวิชการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
   
   
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)
   
         
   
นางสาวปุญญิศา  หอเมฆเจริญ   นางสาวพวงแก้ว  แสงศรีจันทร์   นางสาวอัญญฌา สติราษฎร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ   นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
         
   
นางศิริรัตน์ รินแก้ว   นางสาวทิวา คำแสน   นางสาววารุณี  หอมนาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 
ไม่พบฟีด