นางเฉลิมศรี  ชายวิชัย
ครู
 
นางดรุณี  แสงศรีจันทร์
ครู
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพด  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดบ้านแวนวัฒนา
   
         
       
 
ครู
 
นางระพี  มังคลาด
ครู
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงบาน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบแวน  
 
 
     
นางพิชญ์นาฎ  ชาญประเสริฐ
ครู
 
นางสาวสุภาพร  หอมนาน
ผู้ดูแลเด็ก
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางวัว          
   
 
 
นางรัมภา  เพชรดำ
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางชลธิชา  หอมนาน
ผู้ดูแลเด็ก
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางวัว
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนวัฒนา
 
     
       
นางศรีสุดา  ขำนิพัทธ
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางฐปนีย์  สุภาษา
ผู้้ดูแลเด็ก
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพด   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพด      
       
นางสาวอลิสา  กาติ๊บ
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางเสน่ห์  แสงสกุล
ผู้ดูแลเด็ก
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพด   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบแวน      
       
นางวิมลพรรณ  สลำแดง
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวพัชราภรณ์  เช็มเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงบาน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงบาน