นางสาววิจิตตรา คำรังสี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
   
   
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
   
         
       
    นางสาวคนึงนิจ ใจไหว    
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
         
   
นายพิทักษ์ เชื้อสะอาด   นายธนกร สัตตโภควินท์   นายวิเชียร  สองสีใส
ผู้ช่วยพนักงานติดตามรถขยะ   ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   ผู้ช่วยพนักงานติดตามรถขยะ
         
       
นายจาตุรงค์ แสงคำลือ   นายวีระชัย คำพงษ์   นายจันทร์  ดอนแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ
         
       
        นายนพรัตน์ สารต๊ะวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ