นายประจวบ ปัญจจอม    
    ประธานสภา    
         
     
นายศิริชัย บังวัน  

 

  จ่าสิบตำรวจชัย รวมสุข
รองปนะธานสภา       เลขานุการสภา อบต.
         
         
       
    นางกัลยาณี ศรีจันทร์    
   
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 1
   
         
     
ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า       นายสมชาย  ใจวังโลก
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 2       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 2
         
     
นายสัญชัย  หอมนาน       นายสิทธิ์ หอมนาน
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 3       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 3
         
     

นายผิน  หอมนาน

      นายอ้วน  หอมนาน
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 4       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 4
         
       
    นายสายชน แสงศรีจันทร์    
    สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 5    
         
     
นายกรวิชญ์   มังคลาด       นายเกริกชัย   มังคลาด
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 6       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 6
         
     
นายวัลลภ หอมนาน       นายวุฒิชัย  แผ่นทอง
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 7       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 7
         
       
    นายบุญเริ่ม   จันทิมา    
    สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 8    
         
       
    นายธันยบูรณ์   มังคลาด    
    สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 9    
         
       
    นายสมสิทธิ์  หอมนาน    
    สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 10    
         
     
นายสายันต์  โนทัย       นายวิรัตน์   แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 11       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 11