สิบเอกนรวิชญ์  สมฤทธิ์    
    หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    
         
   
นางพิมพ์วลัญช์  หายทุกข์   นางสาวสิริขวัญ  หนุนพลกรัง   นางสาวฐิติภรณ์  หอมนาน
(นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ)   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   นิติกรชำนาญการ
         
   
นางสาวสุธิดา ชนะพิมพ์   นางสาวภาวินี  ใจหนัก   นางสาวอนัญญา ทรินทร์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
         
   
นายกรภัทร์ สินธุวงศ์   นายอธิบปัตย์ ปัญจจอม   นายทับ แซ่หง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
ผู้ช่่วยพนักงานดับเพลิง
         
   
นายอภิเดช ใจภักดี   นายบรรเจิด  คันชิง   นายรัชพล  เติมธนโชติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   คนสวน   พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
         
   
นาบสุพัฒ  พรมเสน   นายอภิชาติ หอมาน    นางประไพร ใจมา
ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง    คนงานทั่วไป