สิบเอกนรวิชญ์  สมฤทธิ์    
    หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    
         
   
นางพิมพ์วลัญช์  หายทุกข์   นางสาวสิริขวัญ  หนุนพลกรัง   นางสาวฐิติภรณ์  หอมนาน
(นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ)   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   นิติกร ปฏิบัติการ
         
   
นางสุธิดา รักศักดิ์ศรี   นางสาวภาวินี  ใจหนัก   นายคนึง  บัวเงิน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
         
   
นายกรภัทร์ สินธุวงศ์   นายอธิบปัตย์ ปัญจจอม   นายทับ แซ่หง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
ผู้ช่่วยพนักงานดับเพลิง
         
   
นายณรงฤทธิ์  ปวงคำ   นายบรรเจิด  คันชิง   นายรัชพล  เติมธนโชติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน   นักการภารโรง   พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
         
   
นาบสุพัฒ  พรมเสน   นายอภิชาติ หอมาน    นางประไพร ใจมา
ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง    คนงานทั่วไป
         

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด