โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ และประหยัดพลังงาน แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เตา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด