โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ และประหยัดพลังงาน แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เตา