วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน โดยมีนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นประธานในพิธี
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด