วันที่ 23 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดโครงการเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Excutive Functions) สำหรับปฐมวัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน โดยมีนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นประธานในพิธี และมีผู้ปกครองของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงบานทั้ง 5 ศูนย์ จำนวน 60 คนเข้าร่วมโครงการ
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด