วันที่ 30 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน โดยมีนายนพปฏล อินทรโชติ สัตว์แพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด