ในวันที่ 13 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความเชื่อมั่น และเพิ่มขีดความสามารถให้มีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของสตรีในการบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด