วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุตำบลเชียงบาน ประจำปี 2564 โดยมีนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นประธานในพิธี และมีร้อยตรีอุดม ชุมภูรัตน์ ประธานผู้สูงอายุตำบลเชียงบาน พร้อมทั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 
ไม่พบฟีด