รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน และ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน จากระบบ E-PlanNACC