ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน เรื่อง ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64