๑.  เนื้อที่

     เนื้อที่ทั้งหมด  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ประมาณ  ๓๐  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๘,๗๒๒  ไร่  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ ๑๓,๐๓๙ ไร่


๒.  อาณาเขต

ด้านทิศเหนือ      ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง  
ด้านทิศตะวันออก      ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชียงคำ/เทศบาลตำบลหย่วน  
ด้านทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลอ่างทอง  
ด้านทิศใต้     ติดต่อกับ ตำบลทุ่งผาสุข

๓.  ลักษณะภูมิประเทศ

    ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เป็นสังคมเมือง  กึ่งชนบท  และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่
-    ลำน้ำแวน        
-    ลำน้ำเหมืองแดง
-    ห้วยผาฮาว


๔.  ลักษณะภูมิอากาศ

    ลักษณะภูมิอากาศในเขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  แบ่งออกตามลักษณะอากาศได้เป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว
        -  ฤดูร้อน    อยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม
        -  ฤดูฝน        อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนตุลาคม
        -  ฤดูหนาว    อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์


๕.  จำนวนหมู่บ้าน  ๑๑  หมู่บ้าน

    จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  มีหมู่บ้านเต็มพื้นที่ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่
        หมู่ที่  ๑        บ้านปางวัว
        หมู่ที่  ๒     บ้านทุ่งมอก
        หมู่ที่  ๓        บ้านเชียงบาน
        หมู่ที่  ๔        บ้านเชียงบาน
        หมู่ที่  ๕        บ้านแวนวัฒนา
        หมู่ที่  ๖        บ้านแพด
        หมู่ที่  ๗        บ้านเชียงคาน
        หมู่ที่  ๘        บ้านสบแวน
        หมู่ที่  ๙        บ้านแพทย์บุญเรือง
        หมู่ที่  ๑๐    บ้านเชียงบาน
        หมู่ที  ๑๑    บ้านฝั่งแวน

*************************************