องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ที่อยู่ : 168 หมู่ 9, ถนนพะเยา-เชียงคำ, ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา, 56110
โทรศัพท์ 054 452222                                                             
โทรสาร 054 415840
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
101 สำนักงานปลัด
102 ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
103 ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
104 กองช่าง
105 กองคลัง
106 กองสาธารณสุขฯ
107 ห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
108 ห้องประธานสภาฯ
109 การศึกษา
110 ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
111 ห้อง อปภร.
112 นักทรัพยากรบุคคล
113 ห้องประชุมสภา
114 ห้องสวัสดิการชุมชน