นายแดนเหนือ บุตรเนียม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
   
   
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
 
   
   
(ว่าง)   นายแดนเหนือ บุตรเนียม   
นางอัจฉราพร แก้วหน่อ
วิศวกรรมโยธา  
นายช่างโยธา 
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
         
   
(ว่าง)   นายมงคลรัตน์ มังคลาด   นายธีรวัฒน์ บัวหลวง
นายช่างเขียนแบบ
 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
         
       
นายกิตติศักดิ์ ธรรมขัน        
พนักงานจ้างเหมา        

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

กองช่าง มีอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 

 

งานก่อสร้าง 

มีอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ โครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 

งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง 

มีหน้าที่และความ รับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานการประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 

มีหน้าที่ความรับ ผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ งานจัดแต่งสถานที่