ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา


๑.  ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
     องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ตั้งอยู่ในบริเวณตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
     ของอำเภอเชียง  คำ  ระยะทางห่างจากเขตอำเภอเชียงคำ  ประมาณ ๓ กิโลเมตร  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑  ถนนพะเยา-เชียงคำ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดพะเยา
     ประมาณ ๗๒ กิโลเมตร และระยะห่างจาก กรุงเทพมหานคร  ประมาณ  ๘๐๗  กิโลเมตร


๒.  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
      องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙  เพื่อจัดตั้งสภาตำบล
     ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  ๒๕๓๖  ถึงปี ๒๕๔๘  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๙ 
     ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖๘  หมู่ที่ ๙  บ้านแพทย์บุญเรือง  ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  ๕๖๑๑๐ เป็น  องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง

 

***********************************************