วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น


    ชุมชนน่าอยู่  บริหารจัดการดี  วิถีวัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจ  มีจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม


คำขวัญ อบต.เชียงบาน


    พระพุทธสิหิงค์ศากยมุนี        พระเจดีย์ศรีเชียงบาน
    ตำนานทหารกล้า            อนุสรณ์ผู้เสียสละ
    แหล่งธรรมะประเพณี                ลำไยรสดี มันแกวหวาน
    ตำบลเชียงบานลือชื่อ           ผ้าทอไทลื้องามตา

 

*************************