×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ที่ พย 0005/ว211 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด