×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565
สนใจสอบถาม งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ ศูนย์ One Stop Service
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942 5800 / 0 2942 6800 ต่อ 1110-4/7013-17/1234
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด