นายประจวบ ปัญจจอม    
    ประธานสภา    
         
     
นายศิริชัย บังวัน  

 

  จ่าสิบตำรวจชัย รวมสุข
รองปนะธานสภา       เลขานุการสภา อบต.
         
         
       
    นางกัลยาณี ศรีจันทร์    
   
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 1
   
         
     
ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า       นายสมชาย  ใจวังโลก
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 2       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 2
         
     
นายสัญชัย  หอมนาน       นายสิทธิ์ หอมนาน
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 3       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 3
         
     

นายผิน  หอมนาน

      นายอ้วน  หอมนาน
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 4       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 4
         
       
    นายสายชน แสงศรีจันทร์    
    สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 5    
         
     
นายกรวิชญ์   มังคลาด       นายเกริกชัย   มังคลาด
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 6       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 6
         
     
นายวัลลภ หอมนาน       นายวุฒิชัย  แผ่นทอง
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 7       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 7
         
       
    นายบุญเริ่ม   จันทิมา    
    สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 8    
         
       
    นายธันยบูรณ์   มังคลาด    
    สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 9    
         
       
    นายสมสิทธิ์  หอมนาน    
    สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 10    
         
     
นายสายันต์  โนทัย       นายวิรัตน์   แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 11       สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 11
         

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ


อำนาจหน้าที่ของสภา อบต.

 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)
 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5)
 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
  4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด