องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือประชาชนระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด